แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกาย

 1. การจัดกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น
  • การเล่นกลางแจ้ง
  • การเล่นเครื่องเล่นสนาม
  • การเล่นกิจกรรมเคลื่อนไหว
  • การเล่นกายบริหาร
  • การเล่นกีฬาและเกม เช่น เตะบอล วิ่งเปรี้ยว
 2. กิจกรรมพัฒากล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การปั้น การฉีก ปะ การระบายสี ฯลฯ
  • กิจกรรมมอนเตสซอรี่ ชุดต่างๆ ที่เป็นอุปกรณ์ พัฒนากล้ามเนื้อ มือ ตา และประสาทสัมผัส
  • การเล่นเกม ต่อภาพ (ภาพตัดต่อ) ตัวต่อพลาสติก
  • การช่วยเหลือตนเอง เช่น การสวมใส่เสื้อผ้า การติดกระดุม รูดซิป ฯลฯ การรับประทานอาหารเอง

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านอารมณ์ และจิตใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยยึดหลักปรัชญาจิตวิทยานีโดฮิวแบนนัส และวอลดอร์ฟ

 1. การจัดกิจกรรมผ่านการเล่น เดี่ยว และกลุ่ม
 2. การฝึกปฎิบัติผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน
 3. การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการวางแผนปฎิบัติและทบทวน
 4. การจัดกิจกรรมผ่านสื่อ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การเลือกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี่ และกิจกรรมห้อพหุปัญญา
 5. การจัดกิจกรรมที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยห้องปัญญาพาเพลิน
 6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้รักและดุแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมเกษตร กิจกรรมการเก้บขยะ การรีไซเคิล การส่งเสริมให้ประหยัดทรัพยากร
 7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา เช่นการทำบุญ การบริจาคสิ่งของ การช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ โดยใช้จิตวิทยานีโอฮิวแมนนีสเป็นการเสริมแรงทางบวกและลบ

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม

เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่นเน้นการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสังคมให้สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผูัอื่นได้อย่างราบรื่น มีลักษณะนิสัยที่ดีไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย มีความรับผิดชอบและรักการทำงาน ฯลฯ

 1. ฝึกและปลูกฝังนิสัยการกินที่ดี รู้จักช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร
 2. ปลุกฝังทักษะการช่วยเหลือตนเอง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมมอนเตสซอรี่ กิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) กิจกรรมพหุปัญญา
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือ
 4. การฝึกความรับผิดชอบความเชื่อมั่นในตนเองด้วยการมอบหมายหน้าที่ แบ่งคงามรับผิดชอบให้เด็กๆ ได้ลงมือปฎิบัติ
 5. ฝึกวินัยการเคารพกฎเกณฑ์ด้วยกิจกรรม มอนเตสซอรี่ กิจกรรมเกมการละเล่น กิจกรรมทัศนศึกษา และการปฎิบัติกิจกรรมตามตารางกิจกรรม

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา

 1. กิจกรรมพัฒนาความคิด ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยเทคนิคใช้คำถาม การเปรียบเทียบ จำแนก จัดหมวดหมู่ การตั้งสมุติฐาน การคาดคะเน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและด้วยการใช้เทคนิคการใช้คำถามหลายๆ ประเภท การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การประกอบอาหาร ฯลฯ
 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านภาษา จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาในสารสื่อสาร การเล่านิทาน การร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง การเล่นบทบาทสมมุติ เล่นละคร การจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน เช่น ธนาคารคำ การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม การเรียนรู้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ แบบองค์รวม (Whole Language) การพูดหรือเล่าเรื่องหน้าชั้น เป็นต้น
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิกสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้กิจกรรมศิลปะ และคนตรี ใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ หรือเคลื่อนไหวสร้างสรรค์อย่างอิสระผ่านอุปกรณ์ การเลาน บ่อน้ำ บ่อทราย การเล่นก่อสร้าง ฯลฯ