สาระการเรียนรู้หลักสูตรการปฐมศึกษา กำหนดไว้ 2 ส่วน คือ สาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์สำคัญ ดังนี้

สาระที่ควรเรียนรู้^

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก^

รู้จักชื่อ-นามสกุล รูปร่าง หน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก^

รู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสใกล้ชิดและมีปฎิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

ธรรมชาติรอบตัว^

รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน-กลางคืน ฯลฯ

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก^

รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก

ประสบการณ์สำคัญ^

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย^

 • การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
 • การประสามสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • การรักษาสุขภาพ
 • การรักษาความปลอดภัย

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ^

 1. ดนตรี
 2. สุนทรียภาพ
 3. การเล่น
 4. คุณธรรมจริยธรรม

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม^

 • การเรียนรู้ทางสังคม
  • การปฎิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง
  • การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฎิบัติ
  • การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพควาคิดเห็นของผู้อื่น
  • การแก้ปัญหาในการเล่น
  • การปฎิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา^

 1. การคิด
 2. การใช้ภาษา
 3. การสังเกตุ การจำแนก และการเปรียบเทียบ
 4. จำนวน
 5. มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ)
 6. เวลา